تبلیغات


تبلیغات در جهان امروز تنها برای تحت تاثیر قراردادن مخاطبان با استفاده از ویژگی های بصری نیست. تبلیغات، علاوه بر تاثیر زیبایی خود بر مخاطبان، ارائه هویت منحصر به فرد یک محصول است. بهره بری از تخیلات و فکرهای روشن در پس دانش و تخصص، تمایز در تبلیغات را می آفریند. ارائه ی تصاویری جذاب و قابل باور با فناوری های روز، مشتریان دابا را در پیش برد اهدافشان یاری خواهد نمود.

عکاسی


عکاسی در دابا شامل زمینه های عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی است. اولین قدم در هر پروژه از عکاسی، شناسایی هدف است. سپس تعیین و پیاده سازی محل و دید هر پروژه که می تواند تجاری، محیط زیست و صنعتی باشد. پس از شناسایی هدف، فضای عکاسی بسته به هدف انتخاب شده انتخاب می گردد. عواملی مانند طرح، حس اثر، روشنایی و روش هنری در انتخاب فضا موثر است. این دیدگاه هنری و تاکید بر هدف و فضا در نور عکاسی، می تواند آثاری با خواسته های مشتریان، در راستای جذب بازار هدف ایجاد نماید.